Serdecznie witamy na stronie internetowej Moniki Bickert
Drukuj

Mediacje

Mediacje pomogą rozwiązać polsko- niemieckie spory rodzinne, gospodarcze czy też  spory ze stosunku pracy

Konflikty wszelkiego rodzaju stanowią nieodzowną część współżycia między ludźmi. Znaczna część tych sporów jest przedmiotem postępowań sądowych - administracyjnych, rodzinnych czy też cywilnych. Tradycyjna, sądowa droga zakończenia danego sporu pociąga za sobą znaczne koszty, może trwać nieskończenie długo i prowadzi w konsekwencji do tego, że tylko jedna ze stron sporu, pozwany lub powód odniesie sukces. Ostateczny wynik procesu sądowego stanowi jednak dla każdej ze stron wielką niewiadomą.

Zarówno postępująca integracja europejska jak i z nią związana wolność obywateli Unii Europejskiej co do wyboru miejsca zamieszkania czy też prowadzenia działalności zawodowej prowadzą do powstawania coraz liczniejszych powiązań zarówno natury gospodarczej jak i prywatnej między obywatelami krajów Unii. Jeszcze nigdy w długiej historii polsko- niemieckiego sąsiedztwa oraz polsko-niemieckich stosunków obywatele obydwu krajów nie byli tak mobilni jak dzisiaj i w związku z tym uwikłani w  transgraniczne stosunki natury prywatnej, socjalnej, kulturowej czy też gospodarczej.
Proporcjonalnie do wzrostu liczby tego typu powiązań wzrasta też liczba transgranicznych sporów, których rozwiązanie w ramach procesu sądowego często wydaje się być nieosiągalne. Mediacja stanowi w takich przypadkach najlepszą alternatywę polubownego uregulowania sporu.

Mediacja jest  dobrowolnym, pozasądowym procesem negocjacji, którego celem jest osiągnięcie wspólnie akceptowalnego konsensusu, tzn. porozumienia uwzględniającego potrzeby oraz interesy obydwu zwaśnionych stron.

W mediacji z polsko- niemieckim aspektem występuję nie tylko w charakterze mediatora, ale również prawnika, który ukończył studia prawnicze zarówno w Polsce jak i w Niemczech jak również w charakterze tłumacza.

1. Przebieg mediacji

2. Koszty